Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от стабилна на положителна. Рейтингът "BBB" за страната ни е потвърден от агенцията, съобщават от Министерството на финансите.

Положителната перспектива се основава на намаляването на макроикономическите рискове, свързани с пандемията COVID-19, по-устойчивата икономика и стабилната рамка на политиката, както и продължаващия процес към приемане на еврото. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията и несигурния резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от дългосрочното функциониране на режима на паричен съвет и участието на България в Механизма на обменните валутни курсове II (ERM II).

България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд. евро (27% от БВП за 2020 г.) през следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5 млрд. евро (12% от БВП) безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки предизвикателството да се усвои толкова голямо количество средства, експертите от FitchRatings смятат, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3% през 2021 г. на 4-5% през периода 2022-2025 година.

S&P потвърди кредитния рейтинг на България, със стабилна прогноза

S&P потвърди кредитния рейтинг на България, със стабилна прогноза

Дългосрочният и краткосрочният рейтинг на България е 'BBB/A-2'...

Рейтингът на България е подкрепен от нейните силни външни и фискални баланси и надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет.

Оценката е ограничена от малко по-ниските нива на доход в сравнение с медианата на държавите с рейтинг "BBB" и неблагоприятните демографски данни, които могат да ограничат растежа и да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план. Индикаторите за управление са малко над тези на държавите, избрани за сравнение.

Въпреки негативните последици от пандемията, благодарение на дългосрочната благоразумна фискална политика, индикаторите за публичните финанси остават по-добри в сравнение с другите държави със същия рейтинг, както и спрямо държавите от ЕС.

Moody"s повиши кредитния рейтинг на България на Baa1

Moody"s повиши кредитния рейтинг на България на Baa1

Оценка от международна агенция

Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на начислена основа) на 4% от БВП през 2020 г. (в сравнение с медианата от 6,9% за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с COVID-19 мерки за разходи от около 3% от БВП.

Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели, отчасти благодарение на подобрения в събирането на данъци, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване, отбелязват от FitchRatings.

Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга, са: напредък в присъединяването към еврозоната и подобряване на потенциала за растеж на икономиката, водещо до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите с по-висок рейтинг. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са евентуални неблагоприятни политически развития, които да намалят доверието в икономическото възстановяване, както и продължително нарастване на публичния дълг, също и материализиране на условни задължения в баланса на държавния бюджет или по-слаби перспективи за растеж.

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България "BBB"

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България "BBB"

Със стабилна перспектива