Глоба от 2 000 до 4 000 лв. ще бъде налагана на работодател, който не плаща осигурителните вноски на служителите си, предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, обсъдени на първо четене започна в парламента.

Вносител на промените е Лъчезар Иванов (ГЕРБ). Едноличните търговци и юридическите лица при нарушение ще заплащат имуществена санкция между 4 000 и 8 000 лева.

Предвижда се досегашният Национален рамков договор да бъде заменен с национални рамкови условия. Те са нормативен административен акт, който има действие на територията на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК.

В 30-дневен срок от влизане в сила на националните рамкови условия, лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на споразумение. Надзорен съвет от осем души и директор ще бъде орган на управление на НЗОК.