Народното събрание прие промяна в Закона за данъка върху доходите на физическите лица, с която се дава възможност да намалят данъчната си основа - да намалят доходите, върху които плащат данък, с част от разходите, направени от тях за ремонт на жилищата си.

В закона е създаден специален член 22е, в който пише: "Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до две хиляди лева".

За да се получи това, макар и минимално, но все пак данъчно облекчение, е нужно едновременно да са изпълнени няколко условия.

Недвижимият жилищен имот трябва да е на територията на Република България; данъчно задълженото лице да е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот; подобренията и/или ремонтът да са извършени от местни лица на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;недвижимият жилищен имот да не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон и данъчно задълженото лице да притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ).

С други думи, ако имотът ви е част от активите на фирмата ви, не можете да приспаднете разходите за ремонта му от своите данъци като гражданин, но може да направите това от данъците на съответната фирма.

Най-важното обаче е, че на гражданина, който иска да ползва това облекчение, ще му се наложи да получи от майсторите (и/или от фирмата, за която те работят) съответните документи, които да удостоверят направените разходи по ремонта.