От Комисията за финансов надзор (КФН) сигнализираха за финансови измами от нелицензирана като инвестиционен посредник компания "Финанс инженеринг".

Повод за сигнала им е, че от началото на 2020 г. в КФН са подадени жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили пари при измами от страна на дружества с наименования "Финанс Инженеринг", "Гранд Рисърч" ЕООД, "Фин Инженеринг Инкъм" ЕООД, "Файненшъл Рипортинг" ЕООД, "Фънд Сървисис" ЕООД.

Тези дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на закона (чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Това е причината посочените фирми да нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България. Те нямат право да получават по свои банкови сметки пари с цел инвестирането им във финансови инструменти, уверяват от КФН. Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с "Финанс Инженеринг": https://financeengeneering.com/ или https://finengeneering.com/.

Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от търговско дружество, регистрирано в България и получило лиценз за тази дейност. На територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:

- инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;

- инвестиционни посредници - банки, лицензирани от БНБ;

- инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);

- инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ).

КФН предупреждава потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.

Като индикация за измама е разминаването в наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник. В някои случаи името може и да е идентично с името на лицензираното дружество, но се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.

КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН - http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) - https://www.esma.europa.eu/.

На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/.

Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци носи рискове, предупреждават от КФН.

Подробна информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България е налична на интернет страницата на КФН - http://www.fsc.bg/bg/.

От Комисията уверяват, че тяхната политика е за защита интересите на потребителите на финансови услуги и предотвратяване на извършването на инвестиционни дейности и услуги от нелицензирани лица.