Според публикуваните данни за 2021-а, финансовото ведомство прогнозира ръст на БВП от 2,5 процента. Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите обикновено е базата, върху която се планира бюджетната рамка за следващата година. 

Аргументите на финансово ведомство са, че потреблението на домакинствата ще се възстанови и ще надмине нивата от 2019 г., подкрепено от повишението на заетостта и разполагаемия доход.

Що се отнася до инвестициите, прогнозата е че спадът им ще продължи, но с по-бавен темп.

"Инвестициите са компонентът, който ще се възстановява най-бавно. Вероятно те ще започнат да нарастват към края на 2021 г. и началото на 2022 г., когато инвеститорите усетят подобрението на икономическата среда по отношение на потреблението и външното търсене", твърдят анализаторите от Министерството на финансите.

Според тях, очакваното благоприятно развитие в основните ни търговски партньори ще доведе до пълно възстановяване на износа на стоки през 2021 г. Прогнозата е той да нарасне с 5,6% и да надвиши нивото си от 2019 г. по постоянни цени. Същевременно износът на услуги ще остане под предкризисните нива, въпреки очаквания съществения реален растеж от 15,2 процента.

Основната причина е забавеното възстановяване на международните пътувания. Те са засегнати пряко от разпространението на вируса и очакваме, дори и след овладяване на епидемичната ситуация, нанесените щети върху въздушния транспорт и опасенията на част от туристите да пътуват в чужбина да ограничават възстановяването.

"Вносът на стоки и услуги ще последва тенденциите във вътрешното търсене и износа, като нито при стоките, нито при услугите ще се наблюдава достигане на нивата от 2019 г. В резултат на по-бързото нарастване на износа спрямо вноса, нетният износ ще има положителен принос от 1,4 прoцентни пункта към растежа на БВП през 2021 г.", смятат от финансовото ведомство.

По отношение на заетостта, очакванията за периода 2021-2023 г. са тя постепенно да започне да се възстановява, като за 2021 г. - да се увеличи с 0,9%, а през 2022 г. - да се ускори до 1,5% заедно с ускоряването на икономическия растеж в страната.

"Все пак достигане на броя на заетите, наблюдаван през предкризисната 2019 г., се очаква да се случи едва през първите месеци на 2023 г., когато годишният ръст на заетостта се прогнозира да е около 0,4 процента", смятат от Министерството.

Анализаторите, подготвили есенната макроикономическа прогноза, смятат, че заедно с възстановяването на икономиката през 2021 г., се очаква коефициентът на безработицата отново да възстанови низходящия си тренд, наблюдаван през преобладаващата част от последните десет години и средногодишната стойност на показателя за 2021 г. да намалее до 5,2% и до 4,6% през 2022 година.

Анализаторите на финансовото ведомство смятат, че инфлационните процеси през 2021 г. ще зависят преди всичко от степента на възстановяване на международните цени на суровините и на петрола.

"Текущите международни оценки за динамиката на цените на петрола показват повишение през 2021 г., което е доста под нивото от 2019 г. В сравнение с 2020 г. ще има нарастване при цените на енергийните стоки в страната в края на 2021 г., което се оценява на 5 процента.

Международните цени на храните леко ще се повишат, което ще предизвика и по-висока инфлация при тях в сравнение с 2020 година", пише в есенната прогноза.

Според нея, в края на 2021 г. инфлацията ще се ускори до 2.8%, а средногодишната инфлация до 2,1 процента.

При услугите се очаква ускорение на нарастването на цените през 2022-2023 г., което ще се дължи на възстановяване на вътрешното търсене.