Над 10 000 нарушения в рамките на европейската кампания "Здравословните работни места управляват опасните вещества" са установили трудовите инспектори. Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества, съобщиха от ГИТ.

За отстраняване на установените нарушения са издадени 10 032 бр. задължителни за изпълнение предписания, спрени са 5 машини, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Издадени са 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране.

В 74 случая е потърсена административнонаказателна отговорност, като 33 от актовете за установяване на административно нарушение са за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Инспекторите са направили 1873 проверки, при които са установили 8019 нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества от общо 10 032 бр.

Проверките са извършени през 2018 г. и 2019 г. в 1754 бр. предприятия в рамките на двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) "Здравословните работни места управляват опасните вещества".

Най-много от проверените обекти на контрол оперират в растениевъдството, производството на мебели и хуманното здравеопазване.

В инспекцията са попаднали и предприятия, занимаващи се със строително-монтажни работи; печатна дейност; ветеринарномедицинска дейност.

Инспекторите са посетили и фабрики за производството на обувки; хлебни и тестени изделия; мелничарски продукти; химични продукти; плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ).

В обхвата на контрола в рамките на кампанията попаднаха още предприятия за борба с гризачите, за оформяне и поддържане на озеленени площи, за автобояджийски услуги и галванични производства. Проверените предприятия са основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива.

Най-честите нарушения, установени при кампанията, са: не се изискват от производителите информационни листове за безопасност на химичните агенти на български език; не са взети предвид данните от информационния лист; не се осигуряват лични предпазни средства, съобразени с рисковете; при експозиция на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие не е оценено комбинираното им въздействие; не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя актуален списък на работещите, за които при оценката на риска е установено, че съществува риск, свързан с експозиция на карцерогени и мутагени; не се изготвя картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани вещества и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях.

При последващи проверки, които обхващат над 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания, е установено, че делът на неизпълнените предписания е едва 0.4%.

Данните бяха отчетени по време на заключителната конференция на кампанията, която традиционно се провежда през 43-тата календарна седмица на годината, обявена за Европейска седмица по безопасност и здраве при работа.

Целта на кампанията е минимизиране на риска, свързан с опасните вещества на работното място.

По време на кампанията имаше анкета, чиято цел бе да установи доколко работещите познават значението на пиктограмите (знаците, с които се обозначават съответните опасности на веществата, с които се работи).

Анкетата беше попълнена от над 10 000 работници и данните показват, че делът на незапознатите със значението на пиктограмите намалява от 21% в началото на кампанията до 17% в края. Тя е налична и онлайн в сайта на ИА ГИТ, рубриката "Дейност на Агенцията", подрубрика "Здравословни работни места 2018 - 2019".

ИА ГИТ напомня на работодателите, че за оценка на риска, включително и при работа с опасни вещества, могат да използват разработените по проект "Превенция за безопасност и здраве при работа" интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска. Те са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/.

Работодателите могат да поискат помощник-инспектори, назначени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", да демонстрират на място в предприятията функционалностите на инструментите, които могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. И двата проекта са финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съответно в първия и втория програмен период, допълниха от ГИТ.