Средствата, които България ще получи от Европейския земеделски Фонд за развитие на селските райони за 7-годишен период, възлизат на около 2.609 милиарда евро. Като се прибави и националното съфинансиране от около 633 млн. евро, общата сума възлиза на 3.242 милиарда евро.

Това каза земеделският министър Нихат Кабил при обсъждане на Програмата за развитие на селските райони в България.

По думите му този значителен ресурс ни задължава да определим ясни и реалистични цели за следващите 7 години, които в най-голяма степен да отговорят на нуждите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони, предаде пресцентърът на земеделското ведомство .

Програма САПАРД бе полезен инструмент в подготовката ни за присъединяването към ЕС, каза още министър Кабил, и отчитайки опита, който имаме - и положителен и отрицателен, трябва да направим така, че средствата по Програмата за развитие на селските райони да достигнат до онези, за които са предназначени.

Програмата за развитие на селските райони цели развитие на конкурентоспособно и основано на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост, поясни Кабил.
Наред с това в програмата е заложено опазване на природните ресурси и околната среда, за което са заделени 27% от общия финансов ресурс.
Третата стратегическа цел е насочена към насърчаване на заетостта и подобряване качеството на живот в селските райони.

След като Европейската комисия приеме Програмата за развитие на селските райони, земеделското министерство ще започне процедура за одобрение на местни инициативни групи по Лидер-подхода. За това се предвижда широка информационна кампания в страната.

Инициативните групи се създават на териториален принцип. Условие е в тези територии да живеят минимум 10 хил. души и максимум 100 хил. души.
За една територия ще бъде одобрена само една инициативна група.

По думите на земеделски министър целта е чрез местните групи да се създадат опитни посредници между звената, които управляват, прилагат и разплащат мерките от политиката за селските райони и ползвателите на тази политика.