4,2% спад в износа на стоки от България за трети страни през периода януари - април 2020 г. отчита Националният статистически институт.

Данните са спрямо същия период на 2019 г.

Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 52.8% от износа за трети страни.

През април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 331.8 млн. лева.

През периода януари - април 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (58.2%) и "Храни и живи животни" (51.5%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (38.1%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2020 г. намалява със 7.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 7 541.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През април 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 486.2 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (105.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (58.2%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (37.3%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1 238.5 млн. лева.

През април 2020 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 154.4 млн. лева.

През периода януари - април 2020 г. от страната общо са изнесени стоки на стойност 18 008.2 млн. лв., което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През април 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 3 769.0 млн. лв. и намалява с 19.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 19 349.6 млн. лв., или с 8.5% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През април 2020 г. общият внос на стоки намалява с 30.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3 773.3 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2020 г. и е на стойност 1 341.4 млн. лева.

През април 2020 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 4.3 млн. лева.

През периода януари - март 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 0.1% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 9 268.4 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През март 2020 г. износът за ЕС спада с 9.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 877.5 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (47.1%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (39.1%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (7.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2020 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на 2019 г. и достига 9 521.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия Гърция и Унгария.

През март 2020 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, спада с 8.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 206.8 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (32.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (46.8%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2020 г. е отрицателно и е на стойност 253.0 млн. лева.