Промени в тарифата за таксите, които се събират от Агенцията по вписванията прие правителството.
Съществено ще бъдат намалени разходите при първоначална регистрация на търговските субекти по Закона за търговския регистър, предвиждат промените в тарифата.
Отменя се регистрацията по БУЛСТАТ и се намалява за всички търговски субекти таксата за запазване на фирма.

За първоначална регистрация на едноличен търговец таксата е увеличена от 20 на 35 лева, но е отменена таксата от 25 лева за регистрация по Булстат и е оставена непроменена таксата за запазване на име- 50 лева.
Така първоначалната съдебна регистрация на едноличен търговец ще излезе общо 85 лева, а сега е 95 лева.

За дружество с ограничена отговорност досегашните разходи са 220 лева, а с приетите днес промени първоначалната регистрация ще излезе 210 лева.
За първоначална регистрация на акционерно дружество новата тарифа предвижда общо 510 лева, а в момента разходите за това са 720 лева.

Новите такси ще влязат в сила едновременно с влизането в сила на Закона за търговския регистър- от 1 юли 2007 година. С този закон се прави реформа в търговската регистрация като тя се преурежда от съдебна в административна. Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието е институцията, на която е възложено изграждането, воденето и съхраняването на търговския регистър.