По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. Това показват данни на НСИ.

На човек от населението се падат 3 678 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.774328 лв. за щатски долар БВП възлиза на 14 414 млн. долара и съответно на 2 073 долара на човек от населението.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

През април 2020 г. е регистриран спад от 15.7% спрямо съответния месец на 2019 година при календарно изгладения индекс на промишленото производство. Това показват предварителни данни на НСИ.

Показателят на доверие в промишлеността се подобрява със 7.4 процентни пункта в сравнение с май 2020 година според данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2020 г., съобщиха от НСИ.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 18.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.9%, а ръст - в добивната промишленост - с 9.3%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през април 2020 г. показват спад от 15.0% в сравнение със същия месец на 2019 година.

На годишна база е регистриран спад на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2020 г. както при сградното строителство - със 17.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 11.7%.

През април 2020 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава със 17.4 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 18.5 и 17.0 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и прогнозите им за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 23.9 и 18.7 пункта.

През април 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%), при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 22.9%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.9%).

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2020 г. са изразходвани 73.1% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2019 г. е 3.7% (според сезонно изгладените данни)1.

През периода януари - април 2020 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността намалява с 10.1 пункта и достига 67.9%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2020 г. е 13.9%. По сезонно изгладените данни този показател се увеличава с 1.2% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 107.2 хил., от които 1 667.1 хил. мъже и 1 440.1 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.4%, като при мъжете този дял е 58.7%, а при жените - 46.7%.

През първото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 148.9 хил., от които 86.0 хил. (57.8%) са мъже и 62.9 хил. (42.2%) - жени. К

оефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.9% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Увеличението в индустрията е с 9.0%, в услугите - с 9.2%, и в строителството - с 8.1%.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2020 г. 18.6% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2020 г. средната работна заплата е 1 321 лв. и нараства с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 5.9% спрямо март 2019 година.

Оценките на мениджърите в промишлеността през юни 2020 г. показват леко намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 0.8 пункта) в сравнение с май 2020 година.

За април 2020 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 186.5 млн. евро при дефицит от 249.7 млн. евро за април 2019 година. За януари - април 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 625.7 млн. евро (1.0%

от БВП) при дефицит от 19.8 млн. евро (0.03% от БВП)² за януари - април 2019 година.

Търговското салдо за април 2020 г. е положително в размер на 120.2 млн. евро при дефицит от 222.1 млн. евро за април 2019 година.

За януари - април 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 95.1 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 569.3 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2019 година.

Износът (FOB) е 1 924.7 млн. евро за април 2020г., като намалява с 422.9 млн. евро (18.0%) в сравнение с този за април 2019 г. (2 347.6 млн. евро).

За януари - април 2020 г. износът е 9 043.9 млн. евро (13.9% от БВП), като намалява с 327.5 млн. евро (3.5%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (9 371.4 млн. евро, 15.4% от БВП).

Износът за януари - април 2019 г. нараства на годишна база с 9.5%. Вносът (FOB) за април 2020 г. е 1 804.5 млн. евро, като намалява със 765.3 млн. евро (29.8%) спрямо април 2019 г. (2 569.8 млн. евро).

За януари - април 2020 г. вносът е 9 139 млн. евро (14.1% от БВП), като намалява с 801.7 млн. евро (8.1%) спрямо същия период на 2019 г. (9 940.6 млн. евро, 16.4% от БВП). Вносът за януари - април 2019 г. нараства на годишна база със 7.5%.

Преките инвестиции в чужбина за април 2020 г. нарастват с 16.4 млн. евро при увеличение с 62 млн. евро за април 2019 година. През април 2020 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 7.5 млн. евро при отрицателно салдо от 101.3 млн. евро за април 2019 година.

За януари - април 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 126.7 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно салдо от 195.7 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2019 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 23.9 млн. евро за април 2020 г. при повишение със 163.2 млн. евро за април 2019 година.

През април 2020 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 94.5 млн. евро при положителна стойност от 75.8 млн. евро за април 2019 година. За януари - април 2020 г. салдото е положително в размер на 597.7 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 332.4 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2019 година.

Портфейлните инвестиции - активи за април 2020 г. нарастват със 118.2 млн. евро при увеличение със 103.6 млн. евро за април 2019 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за април 2020 г. се повишават с 23.7 млн. евро при увеличение с 27.8 млн. евро за април 2019 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2020 г. е положително. Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2% (според сезонно изгладените данни).

През май 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 1.0% в сравнение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - с 6.0%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата "Транспорт" - с 8.6%.

През първото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 4.7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. намалява с 1.6% в сравнение със същия месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 5.3%, и в преработващата промишленост - с 3.4%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%.

По данни от бизнес анкетата през юни 2020 г. преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През май 2020 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.9% при 8.5% годишно нарастване през април 2020 година. В края на май 2020 г. широките пари са 104.866 млрд. лв. (82.5% от БВП) при 103.881 млрд. лв. към април 2020 г. (81.7% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД

през май 2020 г. възлизат на 58.727 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.9% на годишна база през май 2020 г. (3.2% годишно повишение през април 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.394 млрд. лв. (27.1% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.334 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на май 2020 година.

През май 2020 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.76 лв. за 1 щатски долар.