През 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.5% в сравнение с предходната година и е на стойност 17 550.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.6% от износа за трети страни, съобщава НСИ.

През декември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 14.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 488.6 млн. лева.

Снимка 405953

Източник: НСИ

През 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с предходната година е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (30.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (32.5%) и "Разнообразни готови продукти, н.д." (24.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 г. се увеличава със 7.4% в сравнение с 2017 г. и е на стойност 23 012.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През декември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 822.0 млн. лeвa.

Снимка 405954

Източник: НСИ

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (25.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (18.5%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 461.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 522.1 млн. лева.

През декември 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 333.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 55 275.7 млн. лв., което е с 1.2% повече в сравнение с предходната година.

През декември 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 154.7 млн. лв. и намалява с 2.4% спрямо същия месец на предходната година.

Снимка 405955

Източник: НСИ

През 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 62 945.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 6.3% повече спрямо 2017 година.

През декември 2018 г. общият внос на стоки намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 881.1 млн. лева.

Снимка 405956

Източник: НСИ

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2018 г. и е на стойност 7 669.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 256.3 млн. лева.

През декември 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 726.4 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 435.6 млн. лева.

ЕК отчита забавяне на българската икономика заради намаляване на износа

ЕК отчита забавяне на българската икономика заради намаляване на износа

Вътрешното търсене е основният двигател за растеж

През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 35 059.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите - членки на ЕС.

През ноември 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства със 7.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 445.2 млн. лева.

Снимка 405964

Източник: НСИ

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (28.8%) и "Машини, оборудване и превозни средства" (16.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2018 г. се увеличава с 6.8% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 36 874.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През ноември 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 606.6 млн. лева.

Снимка 405965

Източник: НСИ

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (15.8%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (3.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 815.1 млн. лева .

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 505.8 млн. лева.

МВФ отчита стабилни икономически резултати у нас, хвали се Борисов

МВФ отчита стабилни икономически резултати у нас, хвали се Борисов

Очаква се през 2018 г. икономическият растеж да достигне 3.2%