Общите разходи на работодателите за един отработен час от работниците се увеличавали с 11.9% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

Това съобщиха от Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2019 г. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 19.6%, "Други дейности" и "Образование" - по 16.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3% за "Операции с недвижими имоти" до 4.0% за "Добивна промишленост".

Индексът на разходите за труд отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от работниците по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, уточняват от статистиката.