През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец. Това стана ясно от анкета на Националния статистически институт, информираха от НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.9 пункта. Това се дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Без промени в бизнес климата през ноември

Без промени в бизнес климата през ноември

Показателите на бизнес климата в строителството се понижават

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса в промишлеността, строителството и услугите. През декември недостигът на работна сила бележи нов дългосрочен максимум (31.4%) от 2003 г. насам.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През декември съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 3.5 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са песимистични.

Предприятията се затрудняват от несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. Анкетата отчита отслабване на негативното влияние на първите два фактора.

Мениджърите очакват продажните цени в строителството да се запазят през следващите три месеца. При търговията на дребно съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва приблизително нивото си от ноември.

Оценките на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни.

Обемът на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се очаква да се влошават.

Според НСИ основният проблем за дейността в сектора отново е свързан с конкуренцията в бранша. На второ и трето място са недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за известно увеличение през следващите три месеца.

В сферата на услугите през декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 0.9 пункта. Това е основно поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото".

Доверието в промишлеността през декември 2017 се понижава с 1.8 пункта в сравнение с ноември същата година. Това показват данните от бизнес анкетите на НСИ през декември 2017 г.

През октомври 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2016 година, според предварителните данни. Ръст от 5.5% за промишленото производство на годишна база през октомври 2017 г., изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост. Ръстът в добивната промишленост е 4.3%. Регистриран е спад в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 10.1% на строителната продукция през октомври 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през октомври 2017 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при строителството на сгради. Там увеличението е с 15.1%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление - с 4.2%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2017 г. е 26 990 млн. лв. по текущи цени.

На човек от населението се падат 3 810 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.66646 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 196 млн. долара и съответно на 2 287 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 800 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 948 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

През октомври 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли. По отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца се наблюдава известно подобрение в мненията на живеещите в селата за разлика от населението в градовете.

Ръст от 3.8% отчита през октомври 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен на базата на календарно изгладени данни. Това е в сравнение със същия месец на предходната година. През октомври 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 13.8%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11.2%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 8.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5.8%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 9.1%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.8%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.5%.

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2017 г. се изразходват 61.7% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. е 4.6%, според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността от юли до октомври 2017 г. нараства с 0.8 пункта и достига 75.5%.

Бруто образуването в основен капитал през третото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 4.3%. Относителният дял на този показател в БВП е 18.2%.

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на над 15-годишна възраст и повече навършени години e 3 225.0 хил. души.

От тях 1 719.9 хил. са мъже и 1 505.1 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2%. За сравнение със същото тримесечие на 2016 г. то се увеличава с 3.3 процентни пункта. При мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47.8%.

През третото тримесечие на 2017 г. безработните лица са 200.2 хил. Коефициентът на безработица - 5.8%. За сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 12.6%, а коефициентът на безработица - с 1.2 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.3 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените. Той достига съответно 6.1% за мъжете и 5.5% за жените. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2017 г. 112.4 хил. (56.2%) са мъже и 87.8 хил. (43.8%) - жени.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите - с 10.8%, и в строителството - със 7.0%.

През декември 2017 г. 31.4% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, който затруднява дейността им, отчита бизнес анкетата на НСИ.

През септември 2017 г. средната работна заплата е 1 064 лв. Тя се увеличава с 5.6% в сравнение с предходния месец. Спрямо септември 2016 г. ръстът е 11.5%.

Намаление на поръчките от чужбина за нашето производство се отчита според мениджърите в промишлеността през декември 2017 г. в сравнение с ноември. То е с 6.1 пункта.

За октомври 2017 г. салдото по текущата сметка е положително. То е 146.1 млн. евро при дефицит от 0.3 млн. евро за октомври 2016 година. За януари - октомври 2017 г. текущата сметка е положителна. Тя възлиза на 2 684 млн. евро (5.4% от БВП) при излишък от 2 673.6 млн. евро (5.6% от БВП) за януари - октомври 2016 година.

Отрицателно е търговското салдо за октомври 2017 г. в размер на 106.3 млн. евро при дефицит от 145.5 млн. евро за октомври 2016 година. За януари - октомври 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 270.4 млн. евро (2.5% от БВП)3 при дефицит от 753.8 млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на 2016 година.

Износът (FOB) е 2 526.5 млн. евро за октомври 2017 г. Той се повишава с 410.9 млн. евро (19.4%) в сравнение с този за октомври 2016 г. (2 115.6 млн. евро).

За януари - октомври 2017 г. износът е 21 527.3 млн. евро (42.9% от БВП), като нараства с 2 601.9 млн. евро (13.7%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (18 925.4 млн. евро, 39.3% от БВП).

Износът за януари - октомври 2016 г. нараства на годишна база с 2.7%.

Вносът (FOB) за октомври 2017 г. е 2 632.7 млн. евро. Той нараства с 371.6 млн. евро (16.4%) спрямо октомври 2016 г. (2 261.1 млн. евро).

За януари - октомври 2017 г. вносът е 22 797.8 млн. евро (45.4% от БВП), като се увеличава с 3 118.6 млн. евро (15.8%) спрямо същия период на 2016 г. (19 679.2 млн. евро, 40.9% от БВП). Вносът за януари - октомври 2016 г. намалява на годишна база с 3.3%.

През октомври 2017 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 77.5 млн. евро при положително салдо от 125.2 млн. евро за октомври 2016 година.

За януари - октомври 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 600.3 млн. евро (1.2% от БВП) при отрицателно салдо от 716.1 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2016 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 96.6 млн. евро за октомври 2017 г. при намаление със 112.7 млн. евро за октомври 2016 година. Преките инвестиции в чужбина през октомври 2017 г. нарастват с 19.1 млн. евро (при увеличение с 12.5 млн. евро за октомври 2016 година).

През октомври 2017 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 660.5 млн. евро при положителна стойност от 126.1 млн. евро за октомври 2016 година.

За януари - октомври 2017 г. салдото е положително в размер на 1 982.3 млн. евро (4.0% от БВП) при отрицателно салдо от 1 144.1 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2016 година. Портфейлните инвестиции - активи за октомври 2017 г. се повишават с 583.2 млн. евро при увеличение със 158.9 млн. евро за октомври 2016 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за октомври 2017 г. намаляват със 77.3 млн. евро при повишение с 32.8 млн. евро за октомври 2016 година.

Положително е външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2017 г. Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.1%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 5.1% (според сезонно изгладените данни) .

През ноември 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 1.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Съобщения" - с 2.4%.

През третото тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.0% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2017 г. нараства с 5.8% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, в добивната промишленост - с 9.1%, и в преработващата промишленост - с 3.1%.

По данни от конюнктурната анкета през декември 2017 г. преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври 2017 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с октомври 2016 г. с 0.08 процентни пункта - от 0.14 до 0.06%.

През ноември 2017 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база със 7.0% при годишно нарастване от 8.2% през октомври 2017 година. В края на ноември 2017 г. широките пари са 84.148 млрд. лв. (85.8% от БВП) при 84.213 млрд. лв. към октомври 2017 г. (85.8% от БВП).

Припомняме, изразът "Широки пари" включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, както и срочните депозити, спестовните депозити на домакинствата и детските влогове, плюс депозитите в чужда валута на граждани и фирми. Към тях са и специалните депозити, които съдържат жилищно-спестовните влогове и средствата депозирани за регистрация на фирмите.

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през ноември 2017 г. възлизат на 51.196 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 1.3% на годишна база през ноември 2017 г. (1.5% годишно повишение през октомври 2017 г.) и в края на месеца достигат 31.409 млрд. лв. (32.0% от БВП)2. Кредитите за Домакинства и НТООД са 19.787 млрд. лв. (20.2% от БВП)2 в края на ноември 2017 година.

През ноември 2017 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.65 лв. за 1 щатски долар.