В 95.7% от предприятията използват компютри. В големите предприятия с 250 и повече работници относителният дял e 100.0%. Това показват резултатите от проведеното през 2019 г. изследване сред предприятията с 10 и повече работници, съобщи НСИ.

Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и 93.7% от тях имат постоянен достъп до глобалната мрежа.

Снимка 456207

Източник: НСИ

За връзка с интернет предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана технология (80.5%), като при 64.8% от тях скоростта на най-бързата фиксирана връзка е по-висока от 30 Mbps.

През 2019 г. всяко трето предприятие (36.5%) използва приложения като Skype, WhatsApp, Facetime, Viber за гласови или видеоразговори през интернет за служебни цели, а 46.4% предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна интернет връзка, осъществявана чрез мобилните телефонни мрежи.

Относителният дял на заетите лица в предприятията, които използват компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, е 32.1%. На 28.7% от работещите е осигурен достъп до интернет. Заетите лица, които използват преносими устройства с мобилна интернет връзка за служебни цели, са 11.4%.

Половината от предприятията (50.7%) разполагат със собствен уебсайт, като 12.6% посочват, че използват информация за поведението на посетителите на уебсайта (брой кликвания, разглеждани елементи, продължителност на сесията и др.) с цел реклама или подобряване на клиентската удовлетвореност.

На своя уебсайт предприятията основно предоставят следните функционалности:

информация за предлаганите стоки или услуги - 79.1%;

връзка или препратка към профила си в социална медия - 34.5%;

възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги - 26.3%;

проследяване или проверка на статуса на направените поръчки - 16.1%.

През 2019 г. 33.8% от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето присъствие в интернет. 

Снимка 456210

Източник: НСИ

Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Xing, Yammer, Probook.bg и др.), в които 33.2% от предприятията поддържат свой профил.

Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са:

подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт (реклама, промоции) - 73.9%;

получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти - 62.7%;

наемане на служители - 32.8%;

сътрудничество с бизнес партньори или други организации - 29.5%.

През 2019 г. всяко пето предприятие (20.1%) има заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения. През предходната 2018 г. 10.0% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 41.6% от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри.

За да повишават квалификацията на служителите си, 10.1% от работодателите осигуряват обучение в областта на информационни и компютърни технологии (ИКТ).

Сигурността на информационните и компютърните технологии ИКТ се отнася до мерки, контролни механизми и процедури, прилагани в предприятията с цел гарантиране на цялост, достоверност, пригодност и поверителност на данните и информационните системи. Данните от изследването показват, че 85.0% от предприятията прилагат различни мерки за информационна сигурност, като сред най-разпространените са поддържане на актуализиран софтуер (74.1%), удостоверяване чрез сигурна парола (72.3%), контрол на достъпа до мрежата на предприятието (51.1%) и архивиране на данните на отделно място - 50.7%.

Всяко второ предприятие (51.0%) запознава служителите си с техните задължения, свързани със сигурността на ИКТ по някой от следните начини:

доброволно обучение или вътрешно достъпна информация - 40.2%;

чрез трудов договор - 23.5%;

задължителен курс за обучение или запознаване със задължителни материали - 12.2%.

През предходната календарна година 16.3% от предприятията са срещали проблеми поради инциденти, свързани със сигурността, като при 12.6% тези инциденти са довели до недостъпност на ИКТ услуги, а при 7.5% са били унищожени или повредени данни.

Относителният дял на предприятията, които разполагат със застраховка срещу инциденти, свързани с ИКТ сигурността (кибер застраховка), е 2.8%.

Електронната търговия представлява покупка или продажба на стоки и услуги по интернет и може да бъде осъществена чрез уебсайт, уебприложение или чрез автоматизиран обмен на данни (съобщения от тип EDI).

Снимка 456213

Източник: НСИ

Данните от проведеното през 2019 г. изследване показват, че през предходната календарна година 10.9% от предприятията продават стоки и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 4.5% от общия им оборот. Относителният дял на тези, които осъществяват уебпродажби, е 10.0%, а на тези използващи съобщения от тип EDI - 1.5%.

За десетгодишен период относителният дял на предприятията, които продават стоки и услуги чрез електронна търговия, се е увеличил близо три пъти. 

24.5% от българите никога не са използвали интернет

24.5% от българите никога не са използвали интернет

Близо 67% от сънародниците ни пък сърфират в мрежата всеки ден