Металните отпадъци са суровина за металургичната промишленост и са предмет на сделки единствено като суровина.
Те на практика не намират реализация като продукт за крайно потребление в страната, което е предпоставка за ефективно постъпление на ДДС в бюджета".

Това се казва в официално писмо на Министерството на икономиката и енергетиката, в отговор на постъпили предложения на Българската стопанска камара и Браншовата камара на черната и цветната металургия за въвеждане на мерки за дерогиране при облагането с ДДС на сделките с метални отпадъци.

Според Министерството на икономиката и енергетиката облагането с ДДС (който е косвен данък и с който се облага крайното потребление) на доставките, свързани с метални отпадъци, не би увеличило постъпленията в бюджета, тъй като временно събраният данък ДДС при доставки на метални отпадъци подлежи на последващо възстановяване чрез механизма на данъчния кредит, тъй като металните продукти не могат да се реализират като краен продукт - металните отпадъци са суровина за металургичната промишленост и са предмет на сделки единствено като суровина;
дори да се приеме, че могат да бъдат реализирани като краен продукт, то трябва да се има предвид, че около 50% от добиваните в страната метални вторични суровини, се преработват от български металургични предприятия, които са почти изцяло експортно ориентирани.

Според данни на Агенция „Митници", около 90% от продукцията на металургичните предприятия се експортира, като по смисъла на ЗДДС този износ е облагаем при нулева ставка.
Останалите метални отпадъци се изнасят под формата на суровина и също се облагат с нулева ставка.

Поради тези факти облагането с ДДС на доставките след 01. 01. 2007 г. не би могло да доведе до нарастване на бюджетните приходи от тази дейност, а по скоро би довело до драстичното нарастване на злоупотреби, тъй като цените на металните отпадъци са се увеличили тройно на световния пазар, съответно и в България в сравнение с отчитания период.

При присъединяването, българското правителство следва да приложи правото на ЕС, като с цел намаляване и предотвратяване на „ДДС-измамите" за доставките на отпадъци и скрап, най-подходящ се явява подходът „Reverse Charge System".

„Всичко това дава основание на МИЕ да подкрепи направените предложения от страна бизнеса за промяна в режима на сделките и доставките на услуги с предмет ОЧЦМ да станат „освободени", по дерогация при облагане с ДДС, или да се въведе системата „Reverse Charge System" и в тази връзка въпросът да бъде обсъден на следващото заседание на Съвета за икономически растеж", се казва още в писмото на МИЕ до БСК.