Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал и едва 5% - като успех.

25% от дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група са определени като „некласифицирани”.

Анализът е на Института за пазарна икономика и се базира на публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България.

Като провал” се определят разходите и програмите, които не изпълняват заложените цели. Тук попадат и необоснованите харчове, неикономичното използване на средства, лошото управление на имуществото, съществените нарушения при обществени поръчки и др. под.

Общата сума на провала на общинската администрация е 3,5 млрд. лв. за 2011-2014 г. или това прави ⅔ от всички общински разходи.

Още по-притеснително е, че 21 от одитните доклади на общините или около ¼ от всички доклади са изпратени до прокуратурата, заради наличие на данни за престъпления, посочват от ИПИ и подчертават, че всички данни за работата на общините изпреварват далеч данните от централната власт.

Като сравнение - 40% от разходите на централната администрация са "провал", а 25% - като успех. А под 10% от докладите на Сметната палата за централната власт е посочено, че са изпратени в прокуратурата.

„Провалите” на местната администрация се разпростират във всички дейности, с която тя е натоварена. Очаквано, основните проблеми се срещат най-вече при управлението на бюджета, възлагането на обществени поръчки и разпореждането с имуществото на общините.

Понякога невъзможността на администрацията да изпълнява ефективно дадена дейност произтича от липса на капацитет и финанси, недостатъчни стимули или пък недобро планиране. В други случаи обаче информацията в докладите поражда сериозни съмнения за корупция и преследване на лични облаги.

Анализът на провалите на общинската администрация показва острата нужда от повече контрол и прозрачност при разходването на публични средства.
За целта е необходима и работеща съдебна система, подчертават от ИПИ.

По-нататъшната децентрализация на местните финанси и приватизация на общинска собственост също биха спомогнали за ограничаване на неефективното харчене на парите на данъкоплатците.