463 закононарушения са установили финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция през първото тримесечие на 2020 г. През това време са направени 127 финансови инспекции.

Проверени са нормативните актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност на инспектираните обекти.

Инспекторите установяват намаление на броя нарушения в сравнение с предходния отчетен период. Като отчитат по-големия брой извършени финансови инспекции, проверки на договори и обществени поръчки, техният извод е, че се повишава законосъобразността на действията, свързани с разходване на публични средства, и че има по-добра финансова дисциплина.

Подобна е и тенденцията по отношение на индикаторите за измама, идентифицирани по време на финансовите инспекции. През първото тримесечие на 2020 г. са установени 10 "индикатора за измама". Установените през предходното тримесечие са 36. 

От АДФИ отчитат, че броят на инспекциите е нараснал с около 30% в сравнение с приключените през последните три месеца на 2019 г.

За периода януари-март са инспектирани 352 обществени поръчки на обща стойност 765 261 996 лв., което е с около 50% повече от общата стойност на тези през предходния отчетен период. От септември до декември 2019 г. са проверени 278 обществени поръчки, които са в размер на 331 444 983 лв.

Инспектирани са и 2094 договора на обща стойност 546 156 777 лв. По този показател АДФИ също отбелязва ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са проверени 1059 договора на стойност 160 844 558 лв.