Между 2013-2018 г. от Главна инспекция по труда (ГИТ) е проверявала 24 пъти седем свързани фирми, които са станали обект на журналистическо разследване в Белгия, съобщиха от ГИТ. Причината е използване на нерегламентирани практики при осигуряването на работа.

Част от тях са по искания на Белгийската федерална обществена служба по въпросите на заетостта, труда и социалния диалог, постъпили чрез заявка през Информационната система на вътрешния пазар (IMI). Други са по сигнали на потърпевши и проверки за изпълнение на дадени предписания за отстраняване на нарушения. Контролните органи от Кралство Белгия са поискали 9 пъти различна информация за някои от дружествата, която им е била предоставяна своевременно от Инспекцията по труда.

При проверките в седемте фирми през годините са установени нарушения, свързани с нерегламентираното командироване на работници и служители. Сред нарушенията е и предоставяне на услуги, като заплащане на възнаграждения под минималното за приемащата държава, нерегламентирани удръжки, незаплащане с увеличение на положен труд на официални празници.

Като нарушение е установено и работен ден, по-дълъг от законоустановения за Белгия. Служителите са изпращани без предварително да бъдат информирани за минималните условия на труд и др.

За всяко установено нарушение са предприемани принудителни административни мерки, а за някои е търсена и административнонаказателна отговорност.

В резултат на предприетите от ИА ГИТ мерки, както и заради промененото законодателство, работодателят е представил документи, от които е видно, че е преустановено удържането на суми за храна и нощувки.

Работниците, на които е доказано, че не им е платен неизползвания отпуск и възнаграждения на официални празници, са си получили парите. Командированите лица вече се информират предварително за условията на труд в приемащата държава, твърдят от ГИТ.

След като в белгийската преса от края на месец май излиза информация за това, че в Белгия се командироват работници в разрез със закона, от ГИТ са командировали инспектори да проверят дали това е така. Българските работници се грижат за възрастни хора в домовете им. Проверката продължава. По инициатива на Инспекцията по труда проверката се извършва съвместно с НАП.

От трудовата инспекция напомнят на хората, търсещите работа лица в чужбина, че е сигурен сигнал за измама, когато лицата, осигуряващи работа, избягват лична среща или среща в офис, държат комуникацията да е само онлайн.

Друг симптом е изискването на суми за различни такси и услуги и не издават документи за тях. При командироване сигнал за измама е, когато командироващото предприятие не развива идентична дейност в България, а веднага след сключването на договора командирова лицето в чужбина.

Търсещите работа лица не трябва също да подписват документи на език, който не разбират или с чието съдържание не са съгласни, тъй като след това правата им не могат да бъдат защитени.

Хората трябва да бъдат предварително запознати от работодателя с минималните условия на труд и заплащане в приемащата държава, за дните на официални празници и др. Трябва да имат сключен трудов договор, а при командироване - допълнително споразумение към договора, в които да са описани всички условия, при които ще работи лицето.

Договорът, както и споразумението, трябва да бъдат на език, който търсещият работа разбира. Най-често се използват двуезичните документи. При необходимост е важно наетото лице да може да представи информация за този, който го изпраща, както и за работодателя и обекта на контрол в приемащата държава.

Често наетите не знаят къде точно и при кого работят. Това затруднява проверяващите, които не могат да уведомят местните контролни органи, за да извършат проверка.

Предприятията, които осигуряват временна работа, и фирмите посредници подлежат на регистрация в Агенцията по заетостта, на сайта на която могат да се видят фирмите с действаща регистрация, както и тези с отнета такава.