С 1.2 пункта нараства общият показател на бизнес климата през ноември в сравнение с предходния месец. Това отчита Националният статистически институт.

Това се дължи на подобрената конюнктура в строителството и търговията на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва равнището си от октомври. Отчита се известен оптимизъм у мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за дейността им през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в промишлеността повечето от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 2.3 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата осигуреност с поръчки се увеличава, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са леко влошени.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите прогнозират те да се запазят през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 2.7 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца.

Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда са основните фактори, които ограничават развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени търговците не очакват промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични. Очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца също се подобряват.

Най-сериозната пречка за дейността на предприятията остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

Очаква се запазване на равнището на продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.