Правителството одобри последващите ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването към ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., както и План за действие с конкретни мерки по тях.

След като на 1 юли 2020 г. беше одобрен от МС проектът на ангажиментите, министърът на финансите проведе преговори по тях с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания.

България е приета в ERM II

България е приета в ERM II

Европейската централна банка официално съобщи

Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени от правителството като основа за водене на преговори. Те са естествено продължение и надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни към ERM II, мерки, както и на продължаващите реформи в областите на небанковия финансов сектор, рамката за управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 2020 г.

Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде част от условията за последващото приемане на страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Приемането на България в ERM II обсъдиха Борисов и Лагард

Приемането на България в ERM II обсъдиха Борисов и Лагард

Участието във Валутния механизъм II и Банковия съюз свързва икономиките на участващите държави в една обща система