Асоциацията на индустриалния капитал в България избра нови органи за управление.

Досегашният председател на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев.

В УС на Асоциацията влизат и Боян Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков.

На заседанието беше обновен състава и на Националния и Контролния съвет на АИКБ.

Общото събрание одобри приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години. Асоциацията ще работи за подобряване на бизнес климата в страната, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и насърчаване на реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.

АИКБ счита, че макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три направления - запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на пазара и курс към Еврозоната и ОИСР. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на осигурителните вноски.

Приоритет на АИКБ е индустриалната политика. Целта е да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там и ръст на доходите

Шефът на Асоциацията заяви, че ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и иновациите са част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите години, за да имаме конкурентоспособен бизнес. Това според него са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП, чрез който да постигнем догонващо развитие.

АИКБ поставя акцент и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки трябва да се осъществяват преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества.