На човек от домакинството през юни са останали 31.67 лв. средно след като бъдат извадени общите разходи от общия доход.
За май тази сума е била 30.67 лв. или с 1 лв. по-малко.

Така, според данните на Националния статистически институт, през юни месец сме спестили с 1 лев повече.

Общият доход средно на лице от домакинство през юни 2009 г. е 305.23 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9.9%.

Основната част от този доход на домакинствата продължава да се формира от получаваната работна заплата и пенсии с дял от 80.4%.

Според изчисленията на КНСБ за месец юни 2009 г. общо за храни и нехранителни стоки на лице от домакинство са били необходими 480.70 лв.
                           Още...

Наблюдава се известно изменение отношение на източниците, които формират дохода, пише Money.bg.

На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 162.12 лв. средно на лице от домакинството. Това е с 6.7% повече спрямо същия месец на миналата година.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4.3 процентни пункта.

През юни 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година с 3.1%, като достигат 20.52 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход слабо намалява и заема 6.7% от неговата структура.

Общият разход на лице от домакинство през юни 2009 г. е 273.56 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 0.8%.

Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват 51.3 % от всички разходи.

През юни разходите за храна и безалкохолни напитки са се увеличили с 3.7% и са 103.01 лв. средно на лице в домакинството. Техният относителен дял в общия разход достига 37.7%.

През юни 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) нарастват от 42.32 лв. през юни 2008 до 46.99 лв. през юни 2009 г.
Делът им в общите разходи отчита увеличение и представлява 17.2% от него през юни 2009 г.

Разходите за здравеопазване нарастват с 20.0% през юни 2009 г. и възлизат на 14.67 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.4.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 5.4% и достигат 31.72 лв. средно на лице.

Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 10.5 % и през юни 2009 г. те възлизат на 13.40 лв. средно на лице от домакинството, но разходите за облекло и обувки намаляват с 9.9% и през юни 2009 г. те са 7.81 лв. средно на лице.