През септември месец тази година ще стане ясно името на новия собственик на „Булгартабак Холдинг" - АД. Това обяви на пресконференция Емил Караниколов - изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Днес стартира конкурсната процедура за приватизацията на „Булгартабак" за 5 881 380 броя акции, представляващи 79,83 % от капитала на холдинга. Търси се стратегически и финансов инвеститор, заяви Караниколов. Той посочи, че относно избора на стратегически инвеститор има условие за размера на приходите от продажба на обработен тютюн и тютюневи изделия за всяка от последните 3 финансови години, която трябва да възлиза на минимум един милиард евро.

Стратегическият инвеститор трябва за има капацитет за промишлена обработка на тютюн най-малко 12 000 тона годишно и производство на не по-малко от 35 милиарда къса цигари годишно.

Условие за допускане до конкурсната процедура е и да е обработил не по-малко от 10 тона тютюн и да е произвел не по-малко от 20 милиарда къса цигари за последната финансова година, посочи Караниколов.

Изискванията към финансовия инвеститор да управлява или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 1 милиард евро за всяка от последните три финансови години. Финансовият инвеститор трябва да има и собствен капитал не по-малко от 30 милиона евро.

Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация обяви и критериите, по които ще се оценяват офертите. На първо място е размерът на предложената покупна среда, като този показател ще се оценява 35 точки. На второ място е предложението за изкупуване на минимални количества български тютюн за задължителен срок от 5 години - 25 точки.

Предложението за изкупуване на роден тютюн за срок над задължителните 5 години ще се оценява с 15 точки. Със същия брой точки ще се оценява и предложението за изкупуване на минимални количества български тютюн за срок над задължителния. Предложението за минимален размер на авансово плащане за изкупуване на роден тютюн - 5 точки. Отново с 5 точки ще се оценяват направените инвестиции за период от две години.

Целта на приватизацията е запазване и развитие на дружеството , коментира Караниколов. По думите му чрез продажбата на „Булгартабак" ще се гарантира изкупуването на българския тютюн, ще има постъпления в държавния бюджет и ще бъдат привлечени чуждестранни инвестиции.

Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация заяви, че в договора за приватизация ще бъде записано без право на предоговаряне, че новият собственик няма да може да извършва съкращения на персонала, който в момента е около 2400 души. Намаление на броя на служителите ще има само при навършването на пенсионна възраст и при текучество на персонала.

До участие в конкурсната процедура няма да се допускат офшорни дружества, такива, които са в процедура по ликвидация, обявени в несъстоятелност, както и лица, които имат просрочени публични задължения към държавата и просрочени задължения към търговски дружества с повече от 51% държавно участие.

Не се допуска възможността участника, спечелил конкурса да учреди специално създадено дъщерно дружество, което да сключи договора за приватизационната продажба на продаваните акции.

"Булгартабак холдинг" има 17,2 млн. лв. консолидирана печалба за 2010 г. В активите на дружеството влизат цигарените фабрики в София и Благоевград. За последните 12 месеца акциите на "Булгартабак холдинг" АД поскъпват с 66,19% до 29 лв. за акция и 214 млн. лв. пазарна капитализация.