В открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Мариана Николова и социалния министър Деница Сачева работодателите поискаха да има ясни правила при определяне на представителност на организациите.

Поводът е кандидатстването за признаване за национално представителство на сдружение Българска работодателска организация "Иновативни технологии" (БРАИТ). Комисията изиска представянето на такива документи и определи срок за това, като кандидатстващата организация не изпълни дадените указания.

Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Комисията) установи липсата на задължително необходими документи - да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност. Това се доказва с представянето на документи по Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (НОРУНКПОРСР).

Според Кодекса нa труда синдикалните и работодателските организации ставта юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд. В конкретния случай това означава, че БРАИТ или не смята себе си за работодателска организация, или не разполага с компетентността да поиска вписването си като такава. И двете хипотези имат еднакъв резултат - според българското законодателство БРАИТ не е работодателска организация, се казва в писмото.

Това е непреодолима обективна пречка за признаването на кандидатстващата организация за представителна.

Работодателите виждат и друга пречка БРАИТ да бъде определена като работодателска организация. Година след влизането в сила на чл. 49 от Кодекса на труда, организацията се е определила като "сдружение за дейност в обществена полза" по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Тя има такава регистрация в Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието.

Сдруженията, определени за работа в обществена полза се подчиняват на специален режим. Те извършват дейност в полза на различни групи от обществото и получават финансова помощ от държавата, изразяваща се в освобождаване от данъци, митнически сборове и др. за получените дарения и други помощи. Такъв тип сдружения са единствено възможни бенефициенти по редица оперативни програми и други европейски проекти, мотивират се работодателите.

Тези правила не се отнасят за организациите на работниците и служителите и на работодателите, изключени са по закон.

Определянето на сдружение за работа в обществена полза и като работодателска организация, ще го постави в привилегировано положение спрямо останалите и ще бъде ярка проява на неравнопоставеност и дискриминация. Ще бъде в грубо нарушение на конвенциите на МОТ, както и на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, пишат в писмото си до премиера от КРИБ, БСК, АИКБ.

Комисията констатира и факта, че същото сдружение не отговаря и на количествените критерии за представителност, нужни са 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация, или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор.

Недопустимото сдружение-кандидат БРАИТ с представените документи твърди, че в нейните членове работят 57 018 (петдесет и седем хиляди и осемнадесет) работници и служители.

От Комисията са установили, че голяма част от сочените за членове на БРАИТ или въобще не са я упълномощили, или изрично са дали пълномощно на други национални организации и следва да бъдат отчитани само при тях, но не и при БРАИТ.

Работодателите дават примери - едната фирма е упълномощила друга работодателска организация да я представлява, другата не е издавала пълномощно на БРАИТ.

От Комисията изваждат членския състав на тези две дружества и се получава 57 018 (декларирани членове на БРАИТ - б.р.) - 9 585 остават 47 433 души в тази организация. По този начин тя не отговаря на количествения критерии по закон.

"Убедени сме, че в изложената фактическа обстановка Министерският съвет на Република България ще спази стриктно българското законодателство, като се произнесе по поставените въпроси със законосъобразно и правилно решение, с което ще съхрани легитимността на социалния диалог в Република България", се казва в писмото, подписано от АИКБ, БСК, КРИБ и ССИ.