През февруари индексът на промишленото производство намалява с 1,5% в сравнение с януари. При календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1% спрямо съответния месец на 2017 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 4,3%, и в преработващата промишленост - с 3,2%.

По значителен спад в преработващата промишленост е регистриран при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 9,2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9,1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8,2%, производството на хранителни продукти - със 7%.

Ръст се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 14,1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8,5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 4%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 14,2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 62,2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 15,8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11,5%, производството на мебели - с 10,3%.

Намаление е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 18,7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10,4%, производството на химични продукти - със 7,9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7,8%.

Снимка 349865

Източник: НСИ

По предварителни данни за февруари, индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 13,9% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 4,1% на строителната продукция през февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от сградното строителство е с 18,2%, а от гражданското/инженерното строителство - със 7,5%.

На годишна база ръстът на строителната продукция се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7,4%, докато при гражданското/инженерното строителство не се наблюдава изменение.

Снимка 349866

Източник: НСИ

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец. През февруари оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 3,1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава се по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6,5%.

Намаление е отбелязано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6,8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5,3%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4,8%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1,2%.

През февруари в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15,3%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6,3%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5,4%.

Спад е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9,8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7,5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7,4%.

Снимка 349867

Източник: НСИ