Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2011 г. е 978 лв. Спрямо същото тримесечие на 2010 г. се увеличава с 5%. Основната част от общия доход на домакинствата (80%) се формира от получаваната работна заплата и пенсиите, показват данните на Националния статистически институт, цитирани от money.bg.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата. Доходите от работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 499 лв., което е с 6.7% повече спрямо същото тримесечие на миналата година.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 1.5 процентни пункта и съставлява 29.0% от него. Размерът на доходите от пенсии през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година се запазва и е 284 лв. средно на лице от домакинство.

През третото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството нарастват спрямо същото тримесечие на миналата година и достигат 88 лева. Относителният им дял се повишава с 2 процентни пункта и представлява 9.0% от общия доход.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през третото тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. За периода те се повишават от 26 на 36 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял се повишава с 1 процентен пункт и представлява 3.7% от общия доход.

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2011 г. е 917 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 8.6%. Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 49.4%.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 4.7% и през третото тримесечие на 2011 г. са 332 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 1.4 процентни пункта и представлява 36.2% от него през третото тримесечие на 2011 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) почти се запазват през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 148 лв. средно на лице от домакинство, съобщават още от НСИ. Делът им в общия разход се понижава с 2.0 процентни пункта и достига 16.1%.

Разходите за здравеопазване се увеличават със 7.2% през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 47 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.1% и се запазва спрямо същото тримесечие на 2010 година.

Увеличават се разходите за транспорт и съобщения с 11.1% и достигат 98 лв. средно на лице, харчовете за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 8.7% и възлизат на 43 лв. Ръст има и при разходите за облекло и обувки с 9.6% и през третото тримесечие тази година те са 25 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 2.7%, което също е без изменение в сравнение с третото тримесечие на 2010 година.