С 0.8% е увеличен Брутният вътрешен продукт спрямо третото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни, съобщиха от Националния статистически институт.

С 3,6% е увеличен Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година, пишат от НСИ.

БВП възлиза на близо 27 000 млн. лв. за юли, август и септември

БВП възлиза на близо 27 000 млн. лв. за юли, август и септември

За крайните потребители през периода се изразходват 68.7% от произведения БВП

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: "най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии).

Те се основават на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2017 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период.

Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27 875 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 24 060 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.3%), което в стойностно изражение възлиза на 22 954 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 6 297 млн. лв. и заема 22.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2017 г. причина за регистрирания икономически растеж спрямо третото тримесечие на 2017 г. има увеличението на крайното потребление - с 2.2%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.6% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Брутната добавена стойност се увеличава с 3.7%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.0 и 9.4%, гласят данните на НСИ.