С 3.8% намалява брутният вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт.

БВП нараства с 2.1% спрямо третото тримесечие на 2020 г.

НСИ ще публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. на 9 март 2021 г.

Според експресните оценки на Института за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32 076.9 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27 778.1 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.4%, което в стойностно изражение възлиза на 25 796.0 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6 992.8 млн. лв. и заема 21.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2020 г. основната причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11.3%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП намалява с 3.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява също с 3.8%.

Крайното потребление регистрира спад от 5.7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7.9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 11.2%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.