Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BB+/B' със стабилна перспектива.

Оценката за рейтинга е подкрепена от умерените нива на правителствения дълг, като е отбелязано, че при разглеждания показател е отчетено нарастване в резултат от осъществената подкрепа за банковия сектор през 2014 година. Рейтингът на страната е подкрепен и от умереното ниво на външна задлъжнялост.

Агенцията отбелязва, че през 2015 г. реалният растеж на БВП се е ускорил до 3%, което е най-високата стойност от 2009 г., подкрепен от външното търсене и по-високото усвояване на средства по европейските фондове.

Очакванията са свързани със забавяне на растежа в периода 2016-2019 г. поради необходимостта от време за осъществяването на проекти, финансирани по европейски средства от новия програмен период. Като фактор, създаващ несигурност пред растежа, се посочва и слабото вътрешно търсене. По отношение на бюджетния дефицит е отчетено, че през 2015 г. той се е свил до 2,1% от БВП в съответствие с по-високите приходи и подобряването на събираемостта, като очакванията са за плавно понижаване до 1,7% през 2019 година.

Стабилната перспектива на страната отразява баланса между фискалната гъвкавост на страната, произлизаща от все още ниския правителствен дълг, и потенциалните рискове във финансовия сектор.

Условията, при които агенцията би повишила кредитния рейтинг на страната включват ефективно адресиране на проблемите в управлението, което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да допринесе за привличане на повече преки чуждестранни инвестиции в търгуемия сектор. Покачване на рейтинга е възможно и в случай, че икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните, така че фискалната консолидация да се осъществи по-бързо.

От друга страна действия за намаление на кредитния рейтинг могат да се предприемат при възникване на необходимост за допълнителна значителна подкрепа за финансовия сектор от правителството или при наличие на изходящ поток от финансовата сметка, оказващ натиск върху платежния баланс на страната.