Ръководството на Агенцията по вписванията взе решение за създаване на консултативен съвет към институцията.

Неговата цел ще бъде да изгради механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с всички заинтересовани страни, да консултира и подпомага Агенцията с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева обясни, че идеята за създаването му се е родила след поредица от срещи с представители на бизнеса и намиране на работещи решения за поставените проблеми след тях.

Според Козарева Консултативният съвет ще повиши ефективността и прозрачността на работата на Агенцията.

Консултативният съвет ще обсъжда и възможностите за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им. Той ще работи и по актуализиране на таксите за предоставяните услуги, подобряване на сигурността и решаване на други въпроси от общ интерес.

Агенцията по вписванията е изпратила покани за членство в консултативния съвет до Министерството на правосъдието, Министерството на Икономиката, Министерството на финансите, Министерството на Вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенцията по геодезия и кадастър, Държавна Агенция "Електронно управление", Държавна агенция "Национална сигурност", НАП, Висшият адвокатски съвет, НСИ, Комисията за защита на личните данни, ВСС, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, Сдружение "Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност".

Очакванията на ръководството на Агенцията са новият орган да заработи в средата на май.

Той ще работи на обществени начала под формата на партньорство между Агенцията по вписванията, ведомствата и професионалните неправителствени организации, имащи отношение към дейността й.

На заседанията ще бъдат канени и други представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение към разглежданите теми.