Спад от 1.8% на Брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. показват данните на НСИ.

Според сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) имало повишение от 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 671 млн. долара и съответно на 2 411 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 833 млн., като на човек от населението се падат 2 000 евро. 

НСИ: С 1,8% намалява БВП за първото тримесечие на 2021 спрямо същия период от 2020 г.

НСИ: С 1,8% намалява БВП за първото тримесечие на 2021 спрямо същия период от 2020 г.

Kай-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 23 128 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.2% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, се увеличава до ниво от 71.3% при 70.7% през съответния период на предходната година.

Снимка 533863

Източник: НСИ

За крайно потребление през първото тримесечие на 2021 г. се изразходват 84.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП1 нараства спрямо предходното тримесечие с 2.5%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.6%.

БНБ подобри прогнозата си за ръста на БВП през 2021 г.

БНБ подобри прогнозата си за ръста на БВП през 2021 г.

Прогнозата за инфлацията е обаче тя да се ускори значително до 3.0% в края на годината

По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2.1%, докато бруто капиталообразуването намалява с 2.0%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 6.7%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.

Годишни изменения

БВП намалява с 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

Снимка 533864

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 1.7%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 7.3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 6.0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5.8%, Строителство - 3.6%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има износът на стоки и услуги - с намаление от 5.9%. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

Работниците създават средно 20.1 лв. БВП на час по данни на НСИ

Работниците създават средно 20.1 лв. БВП на час по данни на НСИ

Заетите лица в икономиката са 3 313.7 хил., а общият брой отработени часове е 1 346.0 млн.