Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2021 г. намалява с 1.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни. Това показват данните на НСИ.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.5%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 2.7%. 

1830 лв. е средният доход на човек през първото тримесечие на 2021 г.

1830 лв. е средният доход на човек през първото тримесечие на 2021 г.

Общият разход средно на лице от домакинство пък е 1 607 лв.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6.5% и на крайното потребление с 1.6%.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 26, 436.5 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. е 22, 665.1 млрд. лeвa.

Има ли манипулация в отчитането на частното потребление в БВП?

Има ли манипулация в отчитането на частното потребление в БВП?

Очаква се реалният БВП на България да се понижи с 4.4%

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%, което в стойностно изражение възлиза на 22, 393.3 млрд. лева. През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4, 108.7 млрд. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 1.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 1.6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 2.6%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 6.0%, а вносът на стоки и услуги нараства с 0.6%.