През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 956 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 452 евро.

Това показват данни от последното проучване на НСИ.

Сезонно изгладените данни показват спад от 3.8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

През 2020 г. БВП възлиза на 118 605 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 642 млн. евро, като на човек от населението се падат 8 748 евро. БВП за 2020 г. намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 г. по предварителни данни.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.641152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 20 207 млн. долара и съответно на 2 922 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 16 956 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 452 евро.

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка "Формиране на дохода" (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 28 780 млн. лв. по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през четвъртото тримесечие на 2020 г. увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.4 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта до 23.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 72.9% при 74.7% през съответния период на предходната година.

Брутната добавена стойност по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

За крайно потребление през четвъртото тримесечие на 2020 г. се изразходват 79.8% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Разходите за крайно потребление включват разходите на резидентните институционални единици (домакинства, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, държавно управление) за продукти и услуги, използвани за индивидуално потребление на населението и за колективно потребление на обществото. В съответствие с принципите на националната концепция разходите на домакинствата за индивидуално потребление включват разходи за продукти и услуги на територията на страната и в чужбина.

Бруто образуването в основен капитал се състои от придобитите минус отписаните дълготрайни активи от резидентните производители през определен отчетен период. Дълготрайните активи могат да бъдат материални и нематериални активи, произведени в процеса на производството (или от внос), които се използват многократно в производствения процес за повече от една година.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП нараства с 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 1.4%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. крайното потребление бележи спад от 1.2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.1%. Износът на стоки и услуги нараства с 11.2%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%.

На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане. В резултат на това е налице неадитивност на сезонно изгладените данни - агрегираните показатели не са равни на сумата от техните компоненти.

БВП намалява с 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност намалява с 3.9%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания спад в: Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 11.4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 10.0%, Промишленост - с 6.8%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 4.9%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното намаление на БВП има спадът на бруто капиталообразуването - със 7.9%, и на индивидуалното потребление - с 0.3%. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад - съответно с 11.2 и 0.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

БВП за 2020 г., получен като сума от тримесечни данни, намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 година.

За 2020 г. БВП достига номинален стойностен обем от 118 605 млн. лева (табл. 1 от приложението). Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.7153884 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 69 142 млн. долара. На човек от населението се падат 17 109 лв. от обема на показателя, или 9 974 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 642 млн. евро, като на човек от населението се падат 8 748 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 102 649 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 4.3% по-нисък в сравнение с този, достигнат през 2019 година.

Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Секторът на услугите създава 69.5%, а аграрният сектор - 4.0% от добавената стойност, при съответно 71.2 и 3.8% през 2019 година.