Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" S&P GlobalRatings повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. В същото време агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута 'BB+/B', съобщиха от Министерството на финансите.

Повишената перспектива за кредитния рейтинг на България отразява очакванията на S&P GlobalRatings, че фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват и, че властите ще предприемат по-нататъшни стъпки за укрепване на финансовия сектор, където равнището на необслужваните кредити остава високо.

Стабилното развитие на външния и фискалния сектор повишават показателите за кредитоспособност на България. Икономиката е повече експортно-ориентирана и по-малко задлъжняла в сравнение с минали периоди.

Агенцията отбелязва, че през 2017 г. икономическото възстановяване на страната ще продължи с нарастващ принос на вътрешното търсене пред нетния износ. Подобренията се отразяват на пазара на труда, като по този начин се увеличават разполагаемият доход и частното потребление. Публичните инвестиции, финансирани чрез европейски фондове също ще бъдат важен фактор за икономическото възстановяване.

В същото време, България продължава да изпитва структурни ограничения от демографските предизвикателства. Нетната емиграция, особено при квалифицираната част от работната сила и застаряващото население, представляват предизвикателства пред икономическата политика и възможностите за социално сближаване.

Положителната перспектива отразява виждането на S&P GlobalRatings, че има нарастваща вероятност кредитният рейтинг на България да бъде повишен в следващите 12 месеца, ако благоприятното развитие, посочено като основание за увеличаване на перспективата, се запази.

Рейтинговата агенция би преразгледала перспективата на стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс на страната или финансовата система се нуждае от значителна държавна подкрепа, както и ако тенденцията на спад в необслужваните кредити се промени.