Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и пет браншови организации подписаха споразумение за подпомагане и развитие на сектор Земеделие днес в МЗХ.

Документът предвижда помощ de minimis през 2024 г. в секторите черупкови плодове, култивирани гъби и трапезни картофи. Вътре се съдържа декларация с исканията на браншовите организации в 12 точки, както и желанието за диалог.

Споразумението бе подписано от министър Вътев, Сдружение "Обединени земеделски производители", "Национална асоциация на картофопроизводителите", "Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове", "Съюз на гъбопроизводителите в България" и "Съюз на развъждащи местни породи овце и кози в Република България".

Работна група ще бъде създадена за изготвяне на предложения при разработване на политики в земеделието относно районирането в страната спрямо климатично-почвената карта. Допълнително, предвижда се работна група за анализ и препоръки по Стратегически план, в който ще бъдат включени страните по споразумението и други организации на земеделски производители, за да се предприемат необходимите действия от МЗХ за промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

Страните се споразумяха, че преди започване на бюджетната процедура за Бюджет 2025 ще се извърши задълбочен анализ за необходимите средства на земеделските стопани по сектори. След обсъждане средствата ще бъдат заложени в бюджета на МЗХ и ДФЗ за 2025 г.

МЗХ ще отправи запитване до други държавни членки за законодателните практики и след обобщение на информация ще се създаде междуведомствена група, с участие на браншови организации и други заинтересовани лица, в която да се обсъдят и изготвят предложения за изменение и допълнение на Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Споразумението предвижда още МЗХ да изготви законопроект за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Страните по настоящото споразумение да предложат в МЗХ своите идеи за изменения, които ще бъдат внесени за разглеждане в Консултативен съвет по поземлени отношения и комасация. Също МЗХ да изготви законопроект за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители.

Документът отчита, че въпросът с искането на браншовите организации във връзка със системата за монигоринг и контрол е разрешен от ДФ "Земеделие".

Предвижда се още търсене на решение за оптимизиране на проверките на селскостопанските техники, с цел подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 3 февруари 2016 г.

Също така МЗХ ще изготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители за уреждане структурата и функциите на Взаимоспомагателен фонд за управление на риска в земеделието и ще създаде Консултативен съвет за разработване на политики за развитие на планинското и полупланинското земеделие в страната.

"Екипът на МЗХ е в постоянен диалог с организациите на земеделските производители и въпросите, породени от предизвикателствата пред сектора, се решават в рамките на създадените Консултативни съвети", каза в заключение министър Вътев.

Част от протестиращите фермери готови на примирие с МЗХ

Част от протестиращите фермери готови на примирие с МЗХ

Вече са започнали разговори