Публикуваната през август информация от БНБ показва, че за една година (от юни 2020-а, до юни 2021-а) заемите, отпуснати от фирмите специализирани в кредитирането, са се увеличили чувствително. Към края на юни 2021 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.346 млрд. лв. (2.6% от БВП2) при 2.945 млрд. лв. (2.5% от БВП2) в края на юни 2020 година.

Те се увеличават с 13.6% (401.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. и със 7% (217.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. От БНБ уточняват, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 111.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 117.7 млн. лв. (в т.ч. 18.5 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.), а закупените - 6 млн. лв. (в т.ч. 3.4 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.).

Заловиха кредитен инспектор, въртял далавери със заеми

Заловиха кредитен инспектор, въртял далавери със заеми

Предоставил е кредити за 60 000 лева на 20 души

Според Централната банка преобладават кредитите над 5 години, които са 1.481 млрд. лв. в края на юни 2021 година. Те нарастват с 9.1% (123.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 г. и със 7.4% (101.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити намалява от 46.1% в края на юни 2020 г. до 44.3% в края на същия месец на 2021 година.

В края на второто тримесечие на 2021 г. вземанията по кредити с матуритет (срок на погасяване) над 1 до 5 години са 769.6 млн. лева. Те нарастват с 2.5% (18.4 млн. лв.) на годишна база и с 2.3% (17.4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2021 година. Най-бързо се увеличават вземанията по кредити до 1 година. Те са 792.8 млн. лв. в края на юни 2021 г., като нарастват с 27.6% (171.3 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2020 г. и с 12.7% (89.2 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2021 година.

Значителен ръст има при необслужваните заеми. Според БНБ към края на юни 2021 г. размерът им кредити е 303.2 млн. лева. Те се увеличават с 40.9% (88 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 г. и с 3.2% (9.4 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. На фона на общият портфейл на фирмите за кредитиране необслужваните заеми са малко над 9%.

До известна степен е успокояващо. Че през последното тримесечие техния ръст е по-нисък от този на ръста на отпуснатите кредити. Доколкото обаче това са силно рискови кредити - все пак се дават на лица, които не могат или трудно получават банково финансиране, увеличаването на необслужвания портфейл може във всеки един момент да бъде взривообразен. И до колкото по голямата част от заемите, които тези фирми отпускат са на домакинства едно рязко нарастване на дела на необслужваните заеми винаги води до социално напрежение.

През юли лихвените проценти по повечето кредити се повишават

През юли лихвените проценти по повечето кредити се повишават

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се повишава до 2.72%

В края на юни 2021 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 9.1% (205.5 млн. лв.) до 2.471 млрд. лева. Спрямо края на март 2021 г. те се увеличават с 5% (118.2 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 77.6% в края на юни 2020 г. до 75% в края на същия месец на 2021 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 733.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 28.4% (162.2 млн. лв.) в сравнение с юни 2020 г. и с 13.6% (87.6 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.6% в края на юни 2020 г. до 22.3% в края на същия месец на 2021 година. Значителният ръст на заеми за нефинансови предприятия - това са фирми, навеждат на мисълта, че все повече малки и семейни компании се обръщат към дружествата за кредитиране, за да получат нужното им финансиране, което не могат да си осигурят от банките.

До 31 август 2021 г. удължават срока за кандидатстване за безлихвени кредити в ББР

До 31 август 2021 г. удължават срока за кандидатстване за безлихвени кредити в ББР

5 банки финансират програмата

Доколкото кредитите от тези компании по правило са в пъти по-скъпи от банковите, финансирането от тях може да доведе до банкрут на фирмите, които го ползват. Затова този вид финансиране не може да се смята за устойчив модел за развитие и дори за съществуването на една фирма без значение от нейния размер.

Що се отнася до домакинствата там картинката при заемите от фирми за кредитиране е следната: В края на юни 2021 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 9.1% (205.5 млн. лв.) до 2.471 млрд. лева.

Спрямо края на март 2021 г. те се увеличават с 5% (118.2 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 77.6% в края на юни 2020 г. до 75% в края на същия месец на 2021 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 733.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година.

Те се увеличават с 28.4% (162.2 млн. лв.) в сравнение с юни 2020 г. и с 13.6% (87.6 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.6% в края на юни 2020 г. до 22.3% в края на същия месец на 2021 година.

Спецакция във фирми за бързи кредити в Сливен

Спецакция във фирми за бързи кредити в Сливен

Четирима души са задържани