От днес до 8 юли 47 600 учители от цялата страна оценяват пригодността на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас, на учебници за VII и IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, както и на учебници по испански и италиански език за V клас.

Предложените проекти за III клас са 60, за VII - 92, а за IX клас - 79. Издателствата са внесли за оценка още 44 проекта на учебници по чужд език по нива А1 и B1 и четири за V клас.

Вълчев обеща работна група да прегледа учебното съдържание

Вълчев обеща работна група да прегледа учебното съдържание

Учебниците вече са отпечатани

Учителите, които преподават по съответните предмети, трябва да оценят пригодността им за прилагане в клас, като поставят оценка "Приложим" или "Неприложим". Оценяването се извършва във всяко училище, а до 9 юли преподавателите трябва да предадат на директорите картите за оценяване. Резултатите трябва да бъдат обобщени на училищно ниво и да бъдат предоставени на регионалните управления на образованието. В средата на юли общите оценки за пригодност от цялата страна ще бъдат обявени пред вносителите на проектите.

Учебниците и учебните комплекти, които са получили обща оценка "Приложим в практиката", ще бъдат одобрени от Министерството на образованието и науката и техният списък ще бъде публикуван в рубриката "Учебници" на официалната страницата - www.mon.bg.

През следващата учебна година учениците от III, V и VII клас ще учат по одобрените учебници/учебни комплекти, които техните учители са избрали и са съгласували с обществения съвет на училището. Те ще им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване. Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите по съответните предмети.

Как класиците на детската книга учат децата да мислят

Как класиците на детската книга учат децата да мислят

Да изваждат у тях спонтанно своя визия за света, свое отношение, свое описание