До 5 януари 2018 г. директорите на всички професионални гимназии и училища с професионални паралелки могат да подадат заявка за участие в проекта "Ученически практики - Фаза 1" на сайта на проекта.

Ръководителите на учебните заведения ще имат 6 работни дни да подготвят иподадат заявлението за участието на училището.

Всички ученици в дневна и дуална форма на обучение, които са навършили 16 г., могат да участват в проекта. 8 хил. е максималният брой ученици, които могат да участват. От тях 2 хил. са в приоритетни за икономиката направления - техника, информационни технологии и транспорт.

Практиката ще се провежда по график, който не съвпада със седмичната учебна програма на ангажираните ученици.

В рамките на 240 астрономически часа те ще изпълняват задачи, възложени от обучаващ работодател под ръководството на наставник. Нужно е практиката да е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление. При успешно участие в проекта се заплаща стипендия на ученика в размер на 300 лв.

Целта на проекта е да подкрепи практическото обучение на ученици от професионалните гимназии чрез допълнителни дейности в реална работна среда.

"Ученически практики - Фаза 1" е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв.