Първокласниците през учебната 2020/2021 г. ще получат по 250 лв. еднократна помощ, реши правителството.

С нея се очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца.

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до 15 октомври 2020 г.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри и средства в размер на 295 110 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

По бюджетите на общините се предоставят допълнително 197 235 лв. за изплащане на стипендии по програмата. От тях 55 890 лв. са за постъпили в МОН искания от 18 общини за отпуснати нови 36 стипендии за 2019 г. Отделно от това се отпускат още 130 815 лв. за 243 стипендии от 41 общини, чието изплащане е започнало през 2019 г.

10 530 лв. са необходими за издадени по програмата заповеди за 18 стипендии за 2019 г. на ученици в частни училища. Петнадесет от одобрените стипендии са на ученици в частни училища в София, две са на деца в училище във Велико Търново и една стипендия е на дете в училище в Пловдив, поради което средствата се предоставят на Столичната община и на общините Велико Търново и Пловдив.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 97 875 лв. за 113 издадени заповеди от министъра по мероприятия от ррограмата за 2019 г., като 47 790 лв. са за 76 заповеди, издадени през 2019 година, и 50 085 лв. - за 37 заповеди от 2020 година, в т.ч. 1620 лв. за стипендия на ученик в Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, която е в структурата на Техническия университет в София.