Детски градини ще могат да бъдат средищни и защитени. Тази възможност се предвижда за пръв път, съобщават от просветното министерство.

Възможността е предвидена в проекти на постановления на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в списъците на средищните и на защитените детски градини и училища.

От МОН обясняват, че една детска градина се обявява за защитена в случай, че закриването й може да принуди най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят.

Ако поне на 5 деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, което организира предучилищно обучение, детската градина също става защитена.

На защитените детски градини в планинските райони ще бъде предоставено допълнително финансиране от 21 000 лева. На останалите ще се дават 19 000 лева.

От просветното министерство поясняват, че критериите, за да бъде обявено училище за защитено, са различни за различните степени на образование. Училище, което обучава от първи до седми клас, става защитено, когато при закриването или преобразуването му поне 10 деца ще трябва да пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище.

От осми до десети клас училището влиза в списъка, ако най-малко 15 ученици ще пътуват на повече от 30 километра. Тези училища в планинските райони ще получават допълнителна субсидия от 32 000 лв., а останалите - 29 000 лева.

За да бъде обявена за средищна дадена детска градина, в нея трябва да се обучават най-малко четири деца в задължителна предучилищна възраст от друго населено място. От МОН поясняват, че условието е в селищата, откъдето са децата, да няма градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование. Градината също трябва да се намира на най-малко разстояние от мястото, откъдето идват децата, измерено по асфалтов път. От ведомството поясняват, че това условие се въвежда, защото в планинските райони често по-краткият път е без асфалт. В интерес на децата е обаче да пътуват до градината или училището при безопасни условия.

В училището, което кандидатства за средищно, трябва да има най-малко 10 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст от други населени места.

Всяка година се актуализират списъците на средищните и защитени детски градини и училища. Това става по предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет. Предложенията се внасят в Министерството на образованието и науката до 10 септември. Предложенията за средищните трябва да съдържат информация за броя на обучаваните деца и ученици, както и за маршрутите на пътуване и състоянието на пътната мрежа. Трябва да е посочено какви са възможностите за осигуряване на целодневна организация на учебния ден, както и за осигуряване на обедно хранене.

Безплатен транспорт се осигурява за пътуващите деца и ученици. Задължително се определят придружители на децата и на учениците от 1-4 клас по време на пътуването до средищното училище или до средищната детска градина.

В предложенията за защитени училища и детски градини трябва да има мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата. Също така е нужно да се посочи информация дали училището или градината съответстват на критериите, описани в постановлението.

765 средищни и 142 защитени училища има в момента в страната, уточняват от МОН.