На всеки пет години детските градини и училищата ще бъдат инспектирани за качеството на предоставяното образование.

Инспектирането ще се извършва от Национален инспекторат по образованието, който се създава в Закона за предучилищно и училищно образование. Целта е да се постигне цялостна оценка на качеството на предоставяното образование.

Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за инспектирането, който е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“. 

Инспекторите ще анализират дали ефективно се разпределят, използват и управляват ресурсите. Ще се инспектира и образователният процес – обучение, възпитание и социализация.

При всяка инспекция ще се анализира качеството на предоставянето образование, като се отчита влиянието на демографската среда, на социално-икономическата и на културната среда.

Инспекторатът ще отчита силните страни в работата на съответната градина или училище, както и ще дава конкретни препоръки, когато е необходимо подобряване на качеството. Ще се прави анализ на риска за влошаване на качеството, който включва и анкетни проучвания с родители и ученици.

Целта е при установени нарушения или недобро ниво на преподаване и усвояване, при риск от отпадане на ученици, при потенциални заплахи за децата в риск, да се вземат мерки.
Оценките ще включват и взаимодействието с други институции, държавни и местни структури.

Преди края на всяка година в детските градини и училища се предвижда и процес на самооценяване, в което ще участват ученици, учители, директор, други педагогически специалисти, както и родителите.