Стотици студенти остават на улицата, защото няма пари за завършване на ремонти в студентските общежития. С такава позиция излязоха от Национално представителство на студентските съвети (НПСС) до представителите на парламента. Причината за това становище е от една страна настоящата актуализация на държавния бюджет, както и недостига на средства за ремонт на общежитията.

Основната причина за недостиг на средства е многократното увеличение на цените на материалите и невъзможността на фирмите да изпълнят ремонта на предложените от тях фиксирани цени в проведените през 2020/2021 година процедури на ЗОП. През изминалата 2021 година и най-вече в последните 6 месеца на 2022 година се наблюдава увеличение на цените на материали, в резултат на която изпълнителите се отказват от изпълнението на сключените договори поради недостиг на средства.

Според тях, липсата на методика от страна на МРРБ за индексиране на договорите в строителството е изключително обезпокоително. Те искат да бъдат отпуснати допълнителни 50 млн. лева за дофинансиране на вече започнатите ремонтни дейности във висшите училища и за продължаване на програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове на държавните висши училища. Те напомнят също, че последните отпускани средства за ремонт на студентски общежития са в далечната 2008 година.

НПСС в подкрепа на украинските студенти в България

НПСС в подкрепа на украинските студенти в България

Те молят да им бъде предоставена пълна информация за броя на студентите от Украйна

Като проблем, те засягат също и средства за стипендии на студенти и докторанти.

Изразяваме притеснението си също от факта, че за увеличение на стипендиите за докторантите не са предвидени средства, поясняват от НПСС.

Те настояват средствата за докторанти да бъдат увеличени на 1000 лева месечна стипендия. Тези средства не са предвидени в Бюджет 2022 година.

Стипендията до м. април е била в размер на 500,00 лева, а от м. април е в размер на 750,00 лева, но въпреки увеличението с 50 % е крайно недостатъчна, което води до отлив на желаещи да кандидатстват за докторантура и създават предпоставка тези, които са решили да продължат своето научно развитие да се примирят с тази нищожна стипендия. Всичко това води до нежеланите последици да бъде унищожен научният капацитет на страната, обясняват от студентското представителство.

Те настояват от 1 юли с предстоящата актуализация на Бюджет 2022 г. за допълнителни средства за докторанти, които да бъдат в размер на 4 млн. лева.

От НПСС изказа своята позиция, относно размера на държавната субсидия за леглоден и храноден във висшите училища в страната. Наблюдава се негативна тенденция стойностите за храноден в студентските столове и леглоден в студентските общежития да са крайно ниски, а ставката, която е в момента предвид инфлацията в страната е крайно недостатъчна, смятат те.

От НПСС искат да бъдат завишени стойностите с предстоящата актуализация на Бюджет 2022 година с допълнителни средства за:

1) Към момента субсидията възлиза на 1,40 лв. за леглоден и 5,00 лв. за храноден. Политиката на завишаване на тези стойности е последователна през годините, но средствата не са достатъчни.

Желанието ни за завишаване е продиктувано от драстичното увеличение на цените на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, както и на цените на ток, вода и парно. През последната година тези стойности значително се покачиха, което води до невъзможност от страна на държавата за реално подпомагане на висшите училища при предоставянето на базови битови условия на учащите.

Нашите изчисления показват, че за настоящата актуализиация ще бъдат необходими допълнителни 3,4 млн. лева., което е с 15 % увеличение.

2) Да бъде допуснато учащите да използват цялата субсидия за храноден в рамките на едно хранене във висшите училища, в които не са предвидени две или повече хранения за деня. Това ощетява учащите във висшите училища в страната, които не предвиждат две или повече хранения за деня, тъй като ограничава тяхната възможност да използват субсидията наведнъж.

Желанието ни за тази промяна е мотивирано от обстоятелството, че за много наши колеги не е предвидена повече от една почивка за хранене в рамките на учебния ден. Въпреки това, учащите нямат възможността да използват цялата стойност на субсидията. Поради тази причина, те настояват за изменение на текста на Инструкцията и допускане на възможността учащите в страната да използват субсидията за храноден наведнъж в случаите, в които висшето училище не предвижда повече от една почивка за хранене в рамките на учебния ден.