Министерският съвет отпуска на общините допълнително 12 055 719 лева от централния бюджет за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности, за които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда през учебната 2022/2023 година.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Със средствата се предвижда да се допълни издръжката на обучението на 11 433 ученици от 245 училища. Така ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс на общинските училища за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Освен това правителството прие изменения в Постановление № 328 за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

С промените в постановлението се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизмът за диференцирано финансиране в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

Комплексната оценката на качеството на обучението се формира на базата на индикатори със съответна тежест. Сред тях са реализацията на завършилите студенти, научните изследвания на висшето училище, професионалните направления, по които се предлага обучение, необходимостта от кадри в съответното направление и др.

За информационна база на индикаторите се използва Рейтинговата система на висшите училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и науката. В комплексната оценка са включени индикатори, за които е налице пълна, точна и проверима информация, уточняват от МС.

Промените обхващат 140 615 студенти и докторанти в държавните висши училища.

МОН обяви нови 10 специалности за защитени

МОН обяви нови 10 специалности за защитени

Седем от тях са от професионално направление Строителство