През 2014 г. се отчита напредък само по една от целите на Националната стратегия за учене през целия живот - за повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 години.

Целта е да се повишат завършилите от 26,9% през 2012 г. на 36% през 2020 г. За 2014 г. този показател достига 30,9% - далеч под средната за Европейския съюз (37,9%).

На днешното си заседание правителството прие доклад за изпълнението на стратегията през 2014 г.

По отношение на стратегическата цел „Повишаване на участието на населението от 25 до 64 години в образование и обучение от 1,5% през 2012 г. се отчита 1,8% през 2014 г. България остава почти шест пъти под средната стойност за страните от ЕС, а записаната в стратегията цел е 5% през 2020 г.

През 2014 г. се влошават стойностите на показателя за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. Ако целта е показателя да падне под 11% през 2020 година от 12,5% през 2012 г., за 2014 г. делът на напусналите нараства и се повишава и достига 12,9 на сто.

Негативни са тенденциите, свързани с постигане на стратегическата цел "Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика", „Техника", „Производство и преработка" и „Архитектура и строителство" най-малко на 60% през 2020 г.

От 2011 г. насам делът на завършилите в четирите области непрекъснато намалява и достига през учебната 2013/2014 г. малко над 45% от всички придобили степен на професионална квалификация.

В доклада са направени препоръки, насочени към по-ефективното прилагане на стратегията от различните институции и организации. Обръща се внимание на по-слабо активните участници в образователната политика и за  осъществяване на работещи връзки между образованието и пазара на труда, въвеждане на неформални и гъвкави форми на обучение и съвместна работа със социалните партньори.

Докладът, гласуван от правителството, подчертава необходимостта от реформа и от нов подход и иновации в образованието и обучението, които да обхващат всичките му степени - от предучилищната подготовка и възпитание до висшето образование и ученето на възрастни.