С 2 700 бройки по-малко от миналата година са студентите в план-приема на МОН за 2019/2020 година по трите образователно-квалификационни степени. Това каза министър Красимир Вълчев по отношение план-приема във висшите учебни заведения на пресконференция в министерството.

МОН се опитва да обвърже пазара на образование с пазара на труда. През 2015 г. е достигнат максимален прием като процент. От 2016 г. се провежда политика за преструктуриране на приема и финансирането в държавните училища. Прави се по-голямо разграничаване между професионалните направления поради необходимия очакван брой специалисти в определени специалности.

Почти всички инженерни и технически професионални направления са с приоритетен прием заради очаквания бъдещ недостиг на кадри в областта.

В медицинските професионални направления и спорта няма проблем с търсенето на висше образование, допълни министърът. Оптимизация на приема се извърша в социалните, стопанските и правните науки.

43 276 бройки е общият брой места за студенти през 2019/2020 година.

Лекарите не стигат, но МОН няма да стимулира този прием във ВУЗ

Лекарите не стигат, но МОН няма да стимулира този прием във ВУЗ

Масовият прием във ВУЗ довел до проблеми с репутацията, според Вълчев

36 984 бройки са определени за 1 курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър". При частните университети приемът е за общо 12 300 студенти.

Има 50% изпълнение на приема в частните висши училища, където той не се регулира от МОН. За миналата година в държавните висши учебни заведения приемът е изпълнен на 93%.

Същите проценти на изпълнение се очакват и през тази година - новоприетите студенти ще са между 37 000 и 39 000. Очаква се по-ниско изпълнение на държавния прием във ВУЗ-овете, акцентира Вълчев и допълни, че изключение има при някои приоритетни професионални направления, като информатика, компютърни науки, педагогика и ветеринарна медицина.

В сравнение с миналата година приемът е увеличен в специалностите "Фармация" - с 28%, и "Медицина" - с 10%, докато в денталната медицина е намалял с 10%.

В сравнение с 2015 г., когато приемът с държавно финансиране е 58 000, днес той е 43 000.

"Ние сме длъжни да провеждаме тази политика не защото нямаме нужда от кадри в областта на управлението и икономиката, а защото обществената загуба в другите направления ще бъде много по-голяма, ако ние не подготвим специалисти", каза още Вълчев.

Вузовете искат от министерството поръчка за кадрите

Вузовете искат от министерството поръчка за кадрите

Стати Статев: Седите и чакате специалисти, но чакате ние да ги направим и да кажете, че не стават за нищо

Драматичен е недостигът на преподаватели по математика, физика и информационни технологии. Аграрният сектор, хидроинженерството и енергетикато също страдат от липса на специалисти.

В направление "Педагогика" има увеличение със 17% спрямо 2015 г. Спрямо план-приема от миналата година има увеличение на приема в педагогиката - с 2,7%, енергетиката - с около 5%, и военното дело - с 8%.

Очаква се в сряда Министерският съвет да приеме пакета за национални програми, като една от тях е "Мотивирани учители", насочена към специалистите, придобили друго висше образование и преориентирали се към педагогика.

Не достигат студенти в Софийски университет

Не достигат студенти в Софийски университет

Обявяват допълнително класиране за учебната 2018/2019

Има голям спад в направлението "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", подчерта министърът, въпреки че тези професии са с най-висока добавена стойност.

В общо 16 направления приемът ще бъде нулиран. Такива специалности са "Обществени комуникации" и "Икономика" в Шуменския университет, "Политически науки" във Великотърновския университет, "Обществено здраве" в Софийския университет. Това са професионални направления, които министерството не е определило като приоритет.

Системата трябва да се настрои към това да работи с по-малко студенти през следващите десетилетия. Вълчев подчерта, че тази политика съвпада с негативните демографски тенденции от края на миналия век. По думите му системата се е разраснала профилно, броят на държавните висши училища не се е увеличил, но е увеличен броят на частните университети.

Студентите могат частично да бъдат насърчени да учат в приоритетно професионално направление. Инструментите са чрез допълнително финансиране на университетите и отпускане на стипендии.

Предвидена е разпоредба за освобождаване от семестриални такси на определени професионални направления с голям очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Направленията са химически и физически науки, енергетика, религия и педагогика.

Отчита се спад в семестриалните такси спрямо увеличението на средната работна заплата в страната.

Според Вълчев винаги е възможно преливане от държавната система към частната. Тук надделява аргументът, че студентите носят отговорността си за инвестицията си. Регулирането на приема в частните университети е почти невъзможно, уточни министърът.

Без държавна поръчка в Медицинския факултет на СУ за 2018/2019 г.

Без държавна поръчка в Медицинския факултет на СУ за 2018/2019 г.

Решението е на Академичния съвет