Правителството увеличи помощите за първокласници oт определени категории семейства със 100 лв. от новата учебна година. Така вместо досегашните 150 лева, семействата на ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, ще получават по 250 лева.

Средствата се отпускат за покриване на част от разходите в началото на новата учебна година.
Размерът на отпусканата сума не беше променян от 2008 г.

Решението е част от пакета мерки на Министерския съвет за подкрепа на най-засегнатите от социално-икономическата криза. Другите мерки са свързани с разширяване кръга на лицата, получаващи помощ за отопление, както и увеличаване на 310 лв. от месец юли на обезщетенията за отглеждане на дете от 1 до 2 години.

Целевата помощ за ученици се отпуска на семействата, отговарящи на условията за социално подпомагане. Без подоходен тест тя се предоставя за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

С допълнителните средства се очаква през учебната 2013/2014 г. да бъдат подкрепени минимум 45 000 деца.