Обучението на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища ще бъде субсидирано. Това реши Министерският съвет, като утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2019/2020 година.

Очаква се през тази година около 54 000 младежи да завършат средно образование.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е съобразен с оценката на учебната и научната дейност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната. Решението за приема във висшите училища следва утвърдения модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.

По-високи такси в 13 университета за академичната 2019/2020 г.

По-високи такси в 13 университета за академичната 2019/2020 г.

Увеличението е между 5% и 63%

Определени са 2000 места за българи от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища. Местата за докторанти са 40. Отново ще бъдат осигурени и 150 места за обучение на граждани на Северна Македония. Предложеният прием е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Украйна и Сърбия.

За следващата учебна година се допуска допълнителен прием в 8 професионални направления в рамките на капацитета на направлението: "Педагогика на обучението по...", "Физически науки", "Химически науки", "Математика", "Енергетика", "Материали и материалознание", "Химични технологии" и "Религия и теология". Това са направления с намаляващ брой студенти, но важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото.

МОН намалява приема на студенти

МОН намалява приема на студенти

В 16 направления приемът ще бъде нулиран

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. За учебната 2019/2020 година са предвидени 12 805 места, от които 7 808 след средно образование. Частните висши училища ще приемат 12 324 студенти, от които 8 204 след средно образование.

Новите докторанти във висшите училища ще бъдат общо 2 420. За държавните висши училища местата са 2 254, за частните - 166, а за научните организации - 296.