Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за новата академична 2019/2020 година.

В сравнение с предходната учебна година 17% намаление на таксите за студенти има при Висшето строително училище "Л. Каравелов" - София. То е при професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", задочна форма, и от 540 лева за настоящата учебна година става 450 лева.

При 13 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава между 5% и 63%, или от 30 до 270 лева спрямо размера на таксите за миналата учебна година. Това са Техническият университет - Габрово, Техническият университет - Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет - Варна, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", УНИБИТ, НАТФИЗ, и др. Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ-Габрово и се отнася за студентите задочна форма на обучение в техническите науки.

При 19 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти.

Софийският университет въвежда нови годишни такси

Софийският университет въвежда нови годишни такси

Промените важат само за новоприетите през учебната 2019/2020 година

При таксите за обучение на докторанти при 5 държавни висши училища увеличението е средно с 20% (от 50 до 150 лева). Това са ХТМУ, МУ - Варна, НАТФИЗ, ВТУ "Тодор Каблешков" - София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 800 лева за учебната 2019/2020 година. В държавните висши военни училища таксата за кандидатстване е в размер на 30 лева при средна такса за обучение в размер на 750 лева.

30 лева е размерът на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации при средна такса за обучение на докторанти от 460 лева за учебната 2019/2020 година.

Предложените такси за учебната 2019/2020 година ще обхванат над 160 000 брой учащи, от които 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища.