Над 6500 студенти са класирани и ще получат стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на настоящата академична година. Те са от 49 висши училища. Парите ще бъдат изплатени наведнъж до 9 март 2018 г., съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Стипендията е в размер на 150 лв. месечно. Тя се изплаща за пет месеца в рамките на семестъра. Средният успех е отличен (5,61), а броят на класираните студенти е 4492.

Ще бъдат разпределени общо 4,4 млн. лева. Те са осигурени по проект "Студентски стипендии - фаза 1", финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Класирането е обявено на страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg.

Студентските стипендии за успех са за тези, които се обучават по специалности от приоритетните професионални направления. По този начин искат да стимулират изучаване на специалности, за които има или се очаква недостиг на кадри за пазара на труда.

Най-много студенти, които получават такава стипендия за успех изучават "Предучилищна и начална училищна педагогика" - 133 младежи, "Компютърни системи и технологии" - 126, и "Архитектура" - 111.

2158 възпитаници на висшите училища в страната ще получат еднократни стипендии за специални постижения в размер на 300 лв. Те се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като един студент може да получи до три такива.

Предоставените стипендии за зимния семестър са 3521. Целта им е да стимулират младежите да развиват практическия и творческия си потенциал извън задължителните задачи през учебното време. Средният успех за този вид стипендия е отличен (5,67), а най-много класирани има от направленията "Медицина" - 381, "Право" - 195, и "Финанси" - 97.