Достъпът за циганите и неадекватното на пазара на труда образование у нас - това са основни проблеми, които отчита за състоянието на системата на образование доклад на Европейската комисия, представен днес.

В него се отчита, че България отбелязва напредък в резултатите по отношение на основните умения, придобити чрез образователната система.

Необходимо е да са подобри допълнително качеството на системата на училищното и висшето образование, за да отговори на нуждите на пазара на труда се посочва в текста, цитиран от БТА.

Освен това се посочва, че предизвикателство остава достъпа до образование за децата в неравнопоставено положение, особено ромите.

ЕК определя качеството на професионалното образование у нас като недостатъчно.

В общ план обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учещите, завършващи по-високи нива на образование, както и целите за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище.

Учениците в неравностойно положение и с имигрантски произход са в групата на онези, които не успяват да покрият минималните образователни стандарти, се посочва в документа.

Обзорът показва, че при 15-годишните с нисък социално-икономически статус вероятността да не придобият основни умения, като езикова и математическа грамотност, е пет пъти по-голяма в сравнение с връстниците им от по-заможните социални слоеве.

За родените в чужбина ученици има два пъти по-голяма вероятност да напуснат преждевременно училище, отколкото при връстниците им, родени в страната.

Отново в общ за целия ЕС план се отчита, че от 2010 г. насам образователните бюджети в ЕС непрекъснатото намаляват (досега с 3,2 на сто).

Допълва се, че е необходимо повишаване на инвестициите за образование, за да се избегне нарастването на "образователната бедност" - причина за безработицата и социалното изключване.

Според комисията докладът помага за справяне с предизвикателствата, произтичащи от продължаващата криза с мигрантите, чрез изграждането на по-отворени и сплотени общества.